نقشه ها

نقشه ها ی وار و فارمینگ کلش اف کلنز

برترین نقشه های وار

برترین نقشه های جمع آوری منابع

بهترین نقشه های آنتی 3 ستاره

برترین مپ های تان هال 12,نقشه های تان هال 11,مپ تان 10,مپ تان 9,مپ دهکده دوم و غیره …